ข่าวพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณ พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ หนึ่งเดียวในตำนานประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี(มีคลิป) - kachon.com

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณ พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ หนึ่งเดียวในตำนานประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี(มีคลิป)
วัตถุมงคลคณาจารย์ รุ่นต่างๆ

photodune-2043745-college-student-s

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณ พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ หนึ่งเดียวในตำนานประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี(มีคลิป)

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ พระผู้สร้างความรักความสามัคคีให้ระหว่างคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาววัดอรุณ จนเกิดปรากฏการณ์การการร่วมมือร่วมใจระหว่างวัดกับชาวบ้านข้างวัด ร่วมใจกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดอรุณราชวรารามและชุมชนชาววัดอรุณอย่างสูงสุด 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระผู้สร้างตำนานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ศาลพระเจ้าตากที่เปิดให้ท่านผู้ที่มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ ได้กราบไหว้ขอพรกับพระองค์ท่านได้ตลอดเวลา เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ร่วมบุญแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ และจัดริ้วขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับชาติเป็นที่สนใจของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง และมีพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมพิธี

พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากแห่งตำนานประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๘ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบการสร้าง ๒๕๐ ปี เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชที่มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ที่นำไปห้อยบูชา จนเหรียญทั้งสองรุ่นนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักต้องการเสาะแสวงหาของท่านผู้ที่มีใจรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีพี่น้องคนไทยพักอาศัยอยู่

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ประวัติ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) 
พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕ นามเดิม สมเกียรติ นามสกุล พัตตพักตร์ เกิดวัน ๒ ฯ ๑๐ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม นามบิดา นายทองสี พัตตพักตร์ นามมารดา นางอุ่ย พัตตพักตร์ บรรพชาเมื่อ ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ณ วัดอัมพวันห้วยแคน ตำบลเลิงแฝก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นามพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดบ้านกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อุปสมบท วัน ๒ ฯ ๖ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ณ วัดนาโพธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นามพระอุปัชฌาย์ พระครูชยธรรมานันท์ วัดนาโพธิ์ ตำบลกุดรัง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

วิทยฐานะ 
พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประชาบาลห้วยแคนราษฎรสามัคคี จ.มหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จชั้นบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสมัครสอบ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  ๒๕๒๕ สอบไล่ได้ ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  ๒๕๔๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕ เป็นเจ้าคณะ ๑๑ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดอรุณราชวราราม 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะ ๔ วัดอรุณราชวราราม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๐(ม.ค.- ต.ค. ๒๕๔๑)
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๗ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค ๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๙ (๑๐พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สมณศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระเมธีวราภรณ์” (๑๐ มิถุนายน  ๒๕๓๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่ “พระราชรัตนสุธี ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” (๕ ธันวาคม ๒๕๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพเมธี ศรีศาสนกิจ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”(๙ มิถุนายน ๒๕๔๙)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร นิวิฐศาสนกิจการี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ผลงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานโครงการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานควบคุมกำกับดูแลโรงเรียนพระปริยัติสามัญ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายปกครองกำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ประธานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ประธานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ประธานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ประธานโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  คณะสงฆ์ภาค ๙

ท่านผู้ศรัทธาสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ ศาลาอรุณนราภิรมย์ วัดอรุณราชวราราม หรือ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.พระครูพิสิฐสรวุฒิ โทร.094-869-7225 ไอดีไลน์ 0948697225 2.คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

ศาลาอรุณนราภิรมย์ ศูนยฺ์ร่วมบุญสั่งจองบูชา เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 3.5 เซนติเมตร เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี รายได้สมทบกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

สุดยอดมวลสารในพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ 108 ชนิดฝังตะกรุดทองคำ 1 คู่ และแบบฝังตะกรุดเงิน 1 คู่(คลิ๊ก)

ชุดกรรมการ จัดรวม 100 ชุด (หมายเลขเดียวกัน) เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐี วัดอรุณราชวราราม(คลิ๊ก)

เหตุผลหลักสำคัญในการในการจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี เพื่อร่วมบุญสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวราราม (คลิ๊ก)

ผงพุทธคุณมหาบารมี เศรษฐีพันล้าน สุดยอดมวลสารแห่งยุคที่บรรจุใต้ฐาน รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาบารมี ขนาด 4 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะแก่เงิน (คลิ๊ก)

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เนื้อทองแดงลงยา ลายธงชาติ ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบพุ่งชนเสาบอกทาง (คลิ๊ก)

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต (คลิ๊ก)